ความหมายของ Organic solar cell

Organic solar cell คือ เซลล์สุริยะแบบอินทรีย์ หรือ โซลาร์เซลล์พลาสติก เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ โพลิเมอร์อินทรีย์นำไฟฟ้าหรือโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็ก สำหรับการดูดกลืนแสง และผล โดยเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ส่วนใหญ่ จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบโพลีเมอร์ โดยโมเลกุลที่ใช้ในเซลล์สุริยะนั้น มีวิธีแก้ปัญหาจากการใช้ปริมาณงานสูงและมีราคาถูก จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำเมื่อมีการผลิตจำนวนมาก ต่อมาเมื่อนำมารวมกับความยืดหยุ่นของ