Light-Tower

การทำงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนระบบหอคอยรวมแสง

เป็นหน่วยผลิตความร้อนในโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ต้องอาศัยการสะท้อนของแสงอาทิตย์ด้วยกระจก heliostat ปริมาณมากให้ไปรวมที่จุดรวมแสงตรงตัวรับที่ถูกติดตั้งบนหอคอย จากนั้นจะแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทมายังตัวกลาง นำไปผลิตเป็นไอน้ำจ่ายเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วทำการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อ กระจกแต่ละแผ่นที่ถูกติดตั้งใน heliostat field ถูกออกแบบมาให้ตำแหน่งการติดตั้งสอดรับกับองศาของมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์พร้อมกับองศามุมสะท้อนแสงที่มีความแตกต่างกันออกไป เป็นการสะท้อนแสงอาทิตย์แต่ละตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไปยังตัวรับแสงตลอดกลางวัน กล่าวคือไม่ว่าแสงอาทิตย์จะเคลื่อนไปตรงไหนก็สามรถรับแสงได้ ด้านตัวร้อนบนหอคอยอาจใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งภายในท่อมีการบรรจุของเหลวเป็นตัวกลาง เช่น น้ำมันสังเคราะห์ ตัวรับอัดอากาศในระบบปิด หรือตัวรับมวลอากาศระบบเปิด ใช้อากาศเป็นสื่อกลาง ช่วยลดการกัดกร่อนและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำมันสังเคราะห์ที่กำลังไหลเวียนอยู่ ประสิทธิภาพของการทำงานประเภทนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและการจัดเรียงกระจกใน heliostat field ระดับความสูงหอคอย และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ตัวรับแสงเป็นหลัก ตัวอย่างโครงการประเภทนี้คือ โครงการ Planta Solar 10, Planta Solar 20 ที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปน พื้นที่ 225,000 ตร.กม. นั่นเอง